بنا بر اعلام ستاد تنظیم بازار شهرستان رفسنجان

*#اطلاعیه*   بنا بر اعلام ستاد تنظیم بازار شهرستان رفسنجان ، قیمت زولوبیا در سطح شهرستان رفسنجان و توابع ، هر کیلو ۹۵۰۰۰تومان می باشد.   تنظیم بازار شهرستان رفسنجان    

*#اطلاعیه*

 

بنا بر اعلام ستاد تنظیم بازار شهرستان رفسنجان ، قیمت زولوبیا در سطح شهرستان رفسنجان و توابع ، هر کیلو ۹۵۰۰۰تومان می باشد.

 

تنظیم بازار شهرستان رفسنجان