سرپرست جدید اداره صنعت، معدن و تجارت رفسنجان معرفی شد

سرپرست جدید اداره صنعت، معدن و تجارت رفسنجان معرفی شد   🔹 طی حکمی ازسوی آقای حسینی نژادمدیرکل صنعت ومعدن استان کرمان آقای مهندس مهدی حسینی اسماعیل زاده بعنوان سرپرست اداره صنعت ومعدن شهرستان رفسنجان انتخاب وآقای احسان حاج احمدی به بازنشستگی نائل آمدند.    

سرپرست جدید اداره صنعت، معدن و تجارت رفسنجان معرفی شد

 

🔹 طی حکمی ازسوی آقای حسینی نژادمدیرکل صنعت ومعدن استان کرمان آقای مهندس مهدی حسینی اسماعیل زاده بعنوان سرپرست اداره صنعت ومعدن شهرستان رفسنجان انتخاب وآقای احسان حاج احمدی به بازنشستگی نائل آمدند.